Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 6

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину- 16.08.2016;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський";
Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений між ПрАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ"(продавець) та ПАТ "Готель Голосiївський" (покупець); Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 000 грн. 00 коп. (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22 223 000 грн.00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять три тисячі гривень 00 копійок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %.

2) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину- 16.08.2016;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський";
Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений між ПАТ "Готель Голосiївський"(продавець) та ТОВ «СОНАС» (покупець); Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 000 грн.00 коп. (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22 223 000 грн. 00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять три тисячі гривень 00 копійок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.08.2016
(дата)

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине