Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 6

Коды GDS:

 • Sabre – UZ 77401
 • Apollo – UZ 51382
 • Worldspan – UZ 13366
 • Amadeus – UZ IEV366

  ЧАО "Гостиница Голосеевская"

  Украина, г. Киев, пр-т Голосеевский, 93
  + 38 (067) 245 39 43
  + 38 (044) 455 74 22
  +38 (044) 259-76-72

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину- 16.08.2016;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський";
Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений між ПрАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ"(продавець) та ПАТ "Готель Голосiївський" (покупець); Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 000 грн. 00 коп. (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22 223 000 грн.00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять три тисячі гривень 00 копійок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %.

2) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину- 16.08.2016;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський";
Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений між ПАТ "Готель Голосiївський"(продавець) та ТОВ «СОНАС» (покупець); Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 000 грн.00 коп. (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22 223 000 грн. 00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять три тисячі гривень 00 копійок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.08.2016
(дата)