Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 8

Коди GDS:

 • Sabre – UZ 77401
 • Apollo – UZ 51382
 • Worldspan – UZ 13366
 • Amadeus – UZ IEV366

  ПрАТ "Готель Голосіївський"

  Україна, м. Київ, пр-т Голосіївський, 93
  + 38 (067) 245 39 43
  + 38 (044) 455 74 22
  +38 (044) 259-76-72

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73; 044258-29-10
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 23.03.2017р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi Збори акцiонерiв;
Предмет правочину - договiр про поширення діючої іпотеки та внесення змiн до Договору iпотеки, посвiдченого 22.05.2008р. приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Пiдгаєцьким А.I., за реєстровим № 1677, укладеного мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосiївський», у зв’язку зi змiною умов за кредитним договором № 010/08/3956 вiд 22.05.2008р в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 вiд 22.05.2008р., що укладенi мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПрАТ «Iнвестицiйна компанiя «IТТ-iнвест»;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -30 800 500 грн. 00 коп. (тридцять мільйонів вісімсот тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -20 762 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі гривень
00 копiйок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -148.350 %;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шістсот тринадцятьма) голосами, що складає 100% вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот тринадцятьма) голоса та "проти" -0, прийнято рiшення;

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017р.
(дата)