Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 8

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73; 044258-29-10
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 23.03.2017р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi Збори акцiонерiв;
Предмет правочину - договiр про поширення діючої іпотеки та внесення змiн до Договору iпотеки, посвiдченого 22.05.2008р. приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Пiдгаєцьким А.I., за реєстровим № 1677, укладеного мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосiївський», у зв’язку зi змiною умов за кредитним договором № 010/08/3956 вiд 22.05.2008р в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 вiд 22.05.2008р., що укладенi мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПрАТ «Iнвестицiйна компанiя «IТТ-iнвест»;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -30 800 500 грн. 00 коп. (тридцять мільйонів вісімсот тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -20 762 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі гривень
00 копiйок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -148.350 %;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шістсот тринадцятьма) голосами, що складає 100% вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот тринадцятьма) голоса та "проти" -0, прийнято рiшення;

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017р.
(дата)

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине