Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 3

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73; 044258-29-10
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 23.03.2017р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi Збори акцiонерiв;
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
Предмет правочину: Прийняття рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол № 23-03/2017 від 23.03.2017р. про попереднє надання згоди Наглядовій Раді Товариства щодо вчинення значних правочинів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Гранична сукупна вартість правочинів – 50% вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 10 381 000 грн. 00 коп.(десять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 20 762 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі гривень 00 коп.)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот тринадцятьма) голосами, що складає 100% вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шістсот тринадцятьма) голоса та "проти" -0, прийнято рiшення;

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017р.
(дата)

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине