Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про (...) 1

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044 259-76-73; 044 258-29-10
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hotelgolos.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 29.06.2017р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – позачергові загальнi збори акціонерів Товариства;

Предмет правочину: Прийняте рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.06.2017 року, (Протокол № 29-06/2017 від 29.06.2017р.) про надання поруки, на передачу в іпотеку та/або заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 23697280) нерухомого та рухомого майна, майнових прав, що належить Товариству на праві приватної власності/буде належати в майбутньому, шляхом укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» відповідних договорів іпотеки та застави майна/майнових прав (з правом включення умов про відступлення права вимоги на предмет застави з відкладальною обставиною), з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом ТОВ «СОНАС» (ідентифікаційний код 40551421) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» за договорами, які укладені/будуть укладені між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «СОНАС».
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -80 000 000 грн. 00 коп. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -20 762 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі гривень
00 копiйок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 385,32 %;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцій 60 906 859 (шістдесят мільйонів дев’ятсот шість тисяч вісімсом п’ятдесят дев’ять).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шістсот тринадцятьма) голосами, що складає 99,94% вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцій;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот тринадцятьма) голоса та "проти" -0, прийнято рiшення;

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.06.2017р.
(дата)

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине