Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення

15.08.2018р. Рішенням Єдиного Акціонера № 15-08/2018 Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» від 15.08.2018р. прийнято Рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» (код за ЄДРПОУ 03358529, з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський. 93), в зв’язку з мінімізацією витрат Товариства, у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський» з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93.
Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
Усі активи та забов’язання у повному обсязі переходять до товариства – правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський».
Акції Товариства конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляється серед його учасників з коефіцієнтом 1:1, грошові виплати акціонерам не передбачені.
Внаслідок реорганізації (перетворення) всі права, обов’язки та майно Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» переходять до юридичної особи – правонаступника ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», а прості іменні акції емітента у загальній кількості 61 424 316 шт. (шістдесят один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі триста шістнадцять штук), що належать Єдиному акціонеру на загальну суму розміру статутного капіталу 15 356 079 грн. 00 коп. конвертуються у частку єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю, розмір статутного капіталу якого становитиме 15 356 079 грн. 00 коп. (п’ятнадцять мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч сімдесят дев’ять грн.. 00 коп.).
Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства – правонаступника та зазначення, його, як учасника, в установчому документі товариства – правонаступника.
Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства – правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства.
Оцінка та викуп акцій здійснюватись не будуть в зв’язку з тим, що акціонером ПрАТ «Готель Голосіївський» є один акціонер. З тих самих підстав грошові виплати акціонерам проводитись не будуть.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «Готель Голосіївський» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) Товариства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з реорганізації (перетворення) Товариства: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93.
Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «Готель Голосіївський» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
-  забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, та
-  дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. В такому разі, зобов’язання Товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику - ТОВ " Готель Голосіївський " - та будуть виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та Товариством.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєва Наталія Мирославівна

Word - 46.5 ko
Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине