Повідомлення про зміни до проекту порядку денного

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених 29» червня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал шляхом включення нового питання, а саме:
-  Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за адресою: http://hotelgolos.com/.
В результаті включення додаткового питаня до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» червня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства слід читати у наступній редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» червня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:
22 червня 2017 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну – Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

3. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
На виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внести зміни до Статуту Товариства відповідно до норм чинного законодавства України та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» у новій редакції.

4. Затвердження осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Уповноважити Голову зборів акціонерів Товариства Кондратьєву Н.М. та секретаря зборів акціонерів Товариства Чернецьку Р.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів.
Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів акціонерів Товариства Кондратьєву Н.М. та секретаря зборів акціонерів Товариства Чернецьку Р.М.
Уповноважити Голову правління ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєву Н.М. на здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, відповідно до норм чинного законодавства.

5. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значних правочинів Приватним акціонерним товариством «Готель Голосіївський» (надалі – «Товариство»), які будуть укладатись Товариством з «29» червня 2017 року по «28» червня 2018 року (включно), а сааме: на надання поруки, на передачу в іпотеку та/або заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 23697280) нерухомого та рухомого майна, майнових прав, що належить Товариству на праві приватної власності/буде належати в майбутньому, шляхом укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» відповідних договорів іпотеки та застави майна/майнових прав (з правом включення умов про відступлення права вимоги на предмет застави з відкладальною обставиною), з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом ТОВ «СОНАС» (ідентифікаційний код 40551421) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» за договорами, які укладені/будуть укладені між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «СОНАС».
Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати суму 80 000 000 гривен. 00 копійок (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Товариству повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови зазначених вище значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»;
- погоджувати/визначати перелік нерухомого та рухомого майна, майнових прав Товариства, яке підлягає передачі в іпотеку/заставу, тощо, в т.ч. з можливим включенням до договору(ів) застави умов про відступлення права вимоги на предмет застави з відкладальною обставиною;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Голові правління Товариства вище вказаних значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, з наданням права та повноважень самостійного визначення будь-яких інших умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Товариства/іншої уповноваженої особи з правом передоручення (в тому числі, з правом збільшення обсягу зобов’язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень), а також підписання/надання будь-яких інших документів, необхідних для реалізації таких прав та повноважень.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна.
Адреса веб-сайту ПрАТ «Готель Голосіївський», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- http://hotelgolos.com/
Довідки за телефоном (044) 259-76-73.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було опублікованано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 98 від 26.05.2017р.
Зміни до проекту порядку денного про проведення позачергових загальних зборів було опублікованано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 112 від 16.06.2017р.

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине