ПРОТОКОЛ № 18-08/17 позачергових загальних зборів акціонерів (...)

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПРОТОКОЛ № 18-08/17 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

ПРОТОКОЛ № 18-08/17
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»
Ідентифікаційний код юридичної особи 03358529

03127, м. Київ, проспект Голосіївський,93,конферен-зал , 10 год. 00 хв., «18» серпня 2017 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 14 серпня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» (надалі – «Товариство»), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори») становить 583 (п’ятсот вісімдесят три), що володіють 61 424 316 (шістдесят одним мільйоном чотириста двадцятьма чотирма тисячами трьомастами шістнадцятьма) голосами, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеного станом на 14.08.2017р. загальна кількість голосуючих акцій – 60 906 869 (шістдесят мільйонів дев’ятсот шість тисяч вісімсот шістдесят дев’ять) штук.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників та представників акціонерів голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах: _3_(три)_особи, які в сукупності володіють 60 870 613 (шістдесят мільйонів вісімсот сімдесят тисяч шістсот тринадцятьма) голосами, що складає 99,94 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Присутні:
• Голова правління Товариства Кондратьєва Наталія Мирославівна;
• Члени правління Товариства: Федік Ганна Григорівна, Чернецький Євген Віталійович;
• Голова Ревізійної комісії: Чернецька Раїса Миколаївна;
• Представник ТОВ «ІСРЕНТА»: Зелінський Едуард Францович.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори є правомочними.

Згідно з п. 10 ч. 2 ст. 46 та ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок голосування на Зборах - з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань порядку денного, що виноситься на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
5. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного:
Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:
Кондратьєву Н.М., яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60 870 613 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Не брав участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Визнано не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:
Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:
Кондратьєву Н.М., яка запропонувала для проведення Зборів Товариства обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну - Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60 870 613 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Не брав участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Визнано не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну - Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

З третього питання порядку денного:
Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Кондратьєву Н.М., яка повідомила, що відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 11-07/2017 від 11.07.2017р.) виникла необхідність припинити повноваження Голови та Членів Наглядової Ради Товариства у повному складі з метою її подальшого переобрання, а саме припинити повноваження:
1. Голови Наглядової Ради Товариства:
Зелінської Галини Мефодіївни (паспорт серії СН № 304044 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131), яка володіє 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», на підставі письмового повідомлення Зелінської Г.М. від 10.07.2017р. затвердженого Протоколом № 31-07/2017 засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» від 31.07.2017р. за її власним бажанням припинено повноваження, як Голови Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» та відповідно виключено зі складу членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» з 31.07.2017р., перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 3 місяці та 23 дні;
2. Члена Наглядової Ради Товариства:
Самойленко Наталії Петрівни (паспорт, серія СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16, яка володіє 50 (п’ятдесятьма) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський»; перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці та 26 днів.
3.Члена Наглядової Ради Товариства:
Смик Світлани Василівни (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє 50 (п’ятдесятьма) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 4 місяці та 26 днів;

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60 870 613 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Не брав участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Визнано не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової Ради Товариства у повному складі з метою її подальшого переобрання, а саме припинити повноваження:
1. Голови Наглядової Ради Товариства:
Зелінської Галини Мефодіївни (паспорт серії СН № 304044 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131), яка володіє 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», на підставі письмового повідомлення Зелінської Г.М. від 10.07.2017р. затвердженого Протоколом № 31-07/2017 засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» від 31.07.2017р. за її власним бажанням припинено повноваження, як Голови Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» та відповідно виключено зі складу членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» з 31.07.2017р., перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 3 місяці та 23 дні;
2. Члена Наглядової Ради Товариства:
Самойленко Наталії Петрівни (паспорт, серія СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16, яка володіє 50 (п’ятдесятьма) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський»; перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці та 26 днів.
3.Члена Наглядової Ради Товариства:
Смик Світлани Василівни (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє 50 (п’ятдесятьма) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 4 місяці та 26 днів;

З четвертого питання порядку денного:
Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства
СЛУХАЛИ:
Голову зборів Кондратьєву Н.М., яка запропонувала визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60 870 613 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Не брав участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Визнано не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради Товариства.

З п’ятого питання порядку денного:
Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Кондратьєву Н.М., яка запропонувала обрати Наглядову Раду Товариства, строком на 3 роки, у наступному складі:
Голова Наглядової Ради Товариства:

Ратушна Юлія Михайлівна (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський». Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

Член Наглядової Ради Товариства:

Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серія СМ № 493118 виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства.
Член Наглядової Ради Товариства:

Смик Світлана Василівна (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004 р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Наглядової Ради Товариства: Кількість голосів

Ратушна Юлія Михайлівна (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський».Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.
60 870 613
Члени Наглядової Ради Товариства: Кількість голосів

Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серія СМ № 493118 виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. 60 870 613
Смик Світлана Василівна (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004 р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. 60 870 613

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства, строком на 3 роки, у наступному складі:

Голова Наглядової Ради Товариства:
Ратушна Юлія Михайлівна (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський».Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

Члени Наглядової Ради Товариства:

Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серія СМ № 493118 виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства.
Смик Світлана Василівна (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004 р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства.

З шостого питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:
Секретаря зборів Чернецьку Р.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, уповноважити Голову правління Кондратьєву Наталію Мирославівну на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60 870 613 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Не брав участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
«Визнано не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства Кондратьєвій Наталії Мирославівні на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів __________________ / Кондратьєва Н.М./

Секретар Зборів __________________ / Чернецька Р.М./

Голова виконавчого органу __________________ / Кондратьєва Н.М./

Завантажити файл:

PDF - 2.5 Mo
Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине