ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників (...)

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
(надалі - ТОВАРИСТВО) код за ЄДРПОУ: 03358529 місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93

1. Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" та реалізує права, передбачені статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства") містять таку інформацію:

1.1. Інформація про особу:
повне найменування відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСРЕНТА" (надалі – Заявник вимоги), створено за законодавством України, код за ЄДРПОУ 35645334, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 93.

1.2. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння – 60 872 324 (шістдесят мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі триста двадцять чотири) штуки, що становлять 99,1013 % від статутного капіталу Товариства;

1.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ», місцезнаходження: 04070, м.Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 3, код за ЄДРПОУ: 23517763, депозитарний код рахунку у цінних паперах: 402321-UA40100009.

1.4. Контактні дані:
контактна особа: Чернецька Раїса Миколаївна, посада юрист, телефон: 044-258-42-38,
моб. 067-230-16-35,
електронна пошта: jurist@hotelgolos.kiev.ua
адреса для листування: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 93.

1.5. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства": 29 січня 2018 року.

2. Ціна придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни
Ціна придбання однієї акції становить: 0,40 грн. (нуль гривень сорок копійок) та здійснюється виключно у грошовій формі.
Порядок визначення такої ціни, здійснювався відповідно до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" № 1983-VIII від 23.03.2017 р., як найбільша з таких:
- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Протоколом Наглядової ради Товариства (Протокол № 05-02/2018 засідання Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» від 05.02.2018р.);
- найвища ціна акцій, за якою Заявник вимоги здійснив придбання акцій після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23.03.2017 р.

3. Відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):
3.1. повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»;
3.2. код за ЄДРПОУ: 35960913,
3.3. місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

4. Відомості про акціонерне товариство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (надалі - ТОВАРИСТВО):
4.1. повне найменування відповідно до установчих документів: Приватне акціонерне товариство "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
4.2. код за ЄДРПОУ: 03358529;
4.3. місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
4.4. номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0,25 грн.
4.5. загальна кількість простих акцій товариства: 61 424 316 шт.
4.6. код ISIN випуску простих акцій товариства : UA4000078869

5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників);
5.1. повне найменування депозитарної установи:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» ;
5.2. місцезнаходження депозитарної установи: Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3;
5.3. код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 23517763;
5.4. реквізити рахунку у цінних паперах: 402321-UA40100009
5.5. власник рахунку у цінних паперах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСРЕНТА".
6. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

6.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам;
Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:
- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті: https://hotelgolos.com/;
- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- надсилає засвідчену Товариством копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України з дати отримання від Товариства копії Вимоги:
1. наступного робочого дня:
- встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
- надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
- розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
2. протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

Товариство зобов’язано протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

6.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги;

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів Товариства станом на дату отримання Вимоги та надсилає його Товариству.

6.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.
Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутись до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

6.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

6.5. Порядок та форма оплати акцій;

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до вимог законодавства, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до ПАТ «КБ «Акордбанк», в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6; тел.: (044) 593-99-65. Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів що дозволяють ідентифікувати його особу.

6.6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги.

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Витрати Товариства, пов’язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.
Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги:
- т. 044-258-42-38, 067-230-16-35 юрист готелю Чернецька Раїса Миколаївна (в робочі дні з 09-00 до 18-00 год).
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине