Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03358529
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03127, м.Київ, просп. 40-рiччя Жовтня, 93
5. Міжміський код, телефон та факс
044-259-76-73 044-258-29-10
6. Електронна поштова адреса
info@hotelgolos.kiev.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 74 19.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://03358529.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та акцiї, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента - фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 215226
3. Дата проведення державної реєстрації
20.06.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
15356079
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
61
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
56.30 Обслуговування напоями
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26004011453274
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк"
5) МФО банку
380634
6) поточний рахунок
26002000113001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання готельних послуг 466431 26.03.2013 Науково – технiчний центр сертифiкацiї продукцiї, послуг та систем якостi 25.03.2018
Опис Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву 19030825 01032Україна м. Київ бульвар Шевченка, 50-Г 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федiк Ганна Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 737548 04.09.2001 Мiнським РУ ГУМВС Українив м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер КП фабрика "Старт", 04071 м.Київ, вул.Нижнiй Вал, 61
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 на невизначений термiн, вiдкликання здiйснюється за рiшенням Наглядової ради
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в Товариствi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розписом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа переобрана рiшенням Наглядової ради 20.04.2015 р.Рiшення Наглядової ради затверджено на Загальних зборах акцiонерiв 21.04.015р. Протокол №21-04/15 . Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. У Товариства вiдсутня iнформацiя щодо роботи особи за сумiсництвом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, головний iнженер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернецький Євген Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 370507 17.03.2000 Виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури, спецiалiст з комп’ютерних наук
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури. Студент денного вiддiлення КНУ будiвництва i архiтектури
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 на невизначений термiн, вiдкликання здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розписом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Особа переобрана рiшенням Наглядової ради 20.04.2015 р.Рiшення Наглядової ради затверджено на Загальних зборах акцiонерiв 21.04.015р. Протокол №21-04/15 . Загальний стаж роботи 16 рокiв. Попереднi посади: студент, головний iнженер. У Товариства вiдсутня iнформацiя щодо роботи особи за сумiсництвом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 917695 03.10.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища. Чернiвецький державний унiверситет,бiохiмiк.
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор заводу ЗАТ "Завод побутової та промислової хiмiї"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 на невизначений термiн, вiдкликання здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства.
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розписом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа переобрана рiшенням Наглядової ради 20.04.2015 р.Рiшення Наглядової ради затверджено на Загальних зборах акцiонерiв 21.04.015р. Протокол №21-04/15 . Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) – 42 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (як якцiонер)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ ЦЕНТР"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
35645334
4) рік народження**
0
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов’язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. Особа обрана на посаду 12.10.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа обиралась на посаду як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IТТ - ЦЕНТР", але змiнило назву на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ ЦЕНТР" вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв особи вiд 19.11.2015 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучеренко Ольга Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 016787 17.06.2008 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, економiст
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiлiя "Газ –технiка" ВАТ "Київоблгаз" №1 , економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа призначена 02.04.2013 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Основне мiсце роботи – ПАТ "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" ,заступник головного бухгалтера. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернецька Раїса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЮ 184080 26.09.2008 Володимирецьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища,Нацiональний аграрний унiверситет м.Києва, спецiалiст права
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Студент Нацiонального аграрного унiверситету м.Києва, спецiалiст права.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа призначена 02.04.2013 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Основне мiсце роботи - ПАТ "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" , юрист. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради (як якцiонер)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зелiнська Галина Мефодiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 304044 11.10.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПАТ "Готель Голосiївський"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов’язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. Особа обрана на посаду 12.10.2015 р. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 27 р. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2005-2011р. – Голова правлiння ЗАТ "Офiсний центр "Iндустрiальний", 14.07.2011-17.11.2011р. – Директор ТОВ "Офiсний центр "Iндустрiальний", з 18.11.2011р. – Заступник Голови Правлiння ПАТ "Готель Голосiївський". На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (як якцiонер)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прошенко Ганна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 884142 15.11.2001 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища,Державна академiя статистики,облiку та аудиту Держкомстату України, магiстр з облiку i аудиту.
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу харчування ПАТ "Готель Голосiївський"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов’язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. Особа обрана на посаду 12.10.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу харчування ПАТ "Готель Голосiївський". На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Ревiзiйної комiсiї Чернецька Раїса Миколаївна МЮ 184080 26.09.2008 Володимирецьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi 1 0.00000162801 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Кучеренко Ольга Володимирiвна СТ 016787 17.06.2008 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 1 0.00000162801 1 0 0 0
Голова Правлiння Кондратьєва Наталiя Мирославiвна СН 917695 03.10.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Зелiнська Галина Мефодiївна СН 304044 11.10.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 1 0.00000162801 1 0 0 0
Член Наглядової ради Прошенко Ганна Олександрiвна СО 884142 15.11.2001 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 1 0.00000162801 1 0 0 0
Член Правлiння, головний iнженер Чернецький Євген Вiталiйович СО 370507 17.03.2000 Виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Федiк Ганна Григорiвна СО 737548 04.09.2001 Мiнським РУ ГУМВС Українив м. Києвi 649 0.0011 649 0 0 0
Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ ЦЕНТР" 35645334 60869963 99.097502 60869963 0 0 0
Усього 60870616 99.09860851204 60870616 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ ЦЕНТР " 35645334 03127 Україна м. Київ д/н м.Київ проспект 40 –рiччя жовтня,будинок 93 60869963 99.097502 99.097886 60869963 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 60869963 99.097502 99.097886 60869963 0 0 0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2016
Кворум зборів** 99.108
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 5. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, в тому числi – звiту про фiнансовi результати та балансу. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рiк. 9. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинiв за умови затвердження Наглядовою радою Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затвердженi звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк, звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року, звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк, рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, прийнято рiшення дивiденди не нараховувати, затверджено плану розвитку Товариства на 2016 рiк, прийняття рiшення про вчинення значного правочину та про попереднє схвалення значних правочинiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.09.2016
Кворум зборів** 99.0986
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про поширення дiючої iпотеки, а саме майнового комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м. за адресою м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 93 на новi умови основного зобов’язання, згiдно Кредитного договору № 010/08/3956 вiд 22.05.2008, дiючого в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 вiд 22.05.2008р.. 4. Прийняття рiшення про внесення змiн до договору iпотеки. 5. Надання повноважень Головi правлiння ПАТ „Готель Голосiївський” Кондратьєвiй Н.М. на пiдписання вiд iменi Товариства з АТ „Райффайзен Банк Аваль ” додаткової угоди та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, самостiйно узгоджувати всi iншi умови додаткової угоди. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю, Голову та секретаря зборiв, прийнятi рiшення про поширення дiючої iпотеки, про внесення змiн до договору iпотеки, надано повноваження Головi правлiння на пiдписання додаткової угоди та самостiйно узгоджувати всi iншi умови додаткової угоди.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ д/н м.Київ Татарська, б.7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон (044) 223-93-20
Факс (044) 223-93-20
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства на пiдставi договору 04-21 вiд 22.02.2017 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23517763
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ д/н м.Київ ул. Борисоглiбська, б.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286517
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон 044 277-26-27
Факс 044 277-26-26
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр№ 9-Е вiд 22.07.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованнми особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Готель Голосiївський" на дату припинення ведення реєстру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не передбачено
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-19
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Договiр № 0В -2176 вiд 20.11.2013 р.Особа здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi "Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв", якi зареєстрованiНацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 2092 вiд 01.10.2013 р.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.07.2010 242/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР у м.Києвi та Київськiй областi UA4000078869 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 61424316 15356079 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета додаткової емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

XI. Опис бізнесу
Вiдкрите акцiонерне товариство"Готель"Голосiївський" засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна по м.Києву (Наказ №725 вiд 17 червня 1997 року), шляхом перетворення державного комунального пiдприємства готель "Голосiївський" у вiдкрите акцiонерне товариство "Готель "Голосiївський". Державна реєстрацiя ВАТ "Готель"Голосiївський" здiйснена Московською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 24 червня 1997 року , рiшення № 02969. Проведена перереєстрацiя юридичної особи та видано свiдоцтво № 057438 Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Будiвля готелю споруджувалась як житловий будинок , але в зв"язку з потребами ВДНГ в ньому були зробленi незначнi змiни i вiн був у 1966 роцi введений в експлуатацiю, як готель. Майновий комплекс становить 9355,2 кв.м.До складу комплексу входить будинок готелю площею 9300,60 кв.м.,споруда площею 54,60 кв.м.Вiдкритому акцiонерному товариству "Готель"Голосiївський" 21 квiтня 1998 року згiдно Договору з КМДА надана земельна дiлянка площею 5438 кв.м. в тимчасове довгострокове користування на умовах оренди строком на 49 рокiв. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" (ВВР, 2008, №50-51 ст.ст.384 iз змiнами та доповненнями) Вiдкрите акцiонерне товариство "Готель "Голосiївський" переiменовано на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ". Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю видано свiдоцтво Серiя А01 №215226 .Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 28.04.2010 р.

Товариство створене у формi акцiонерного товариства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не iснує.

Чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб):61 Середньооблiкова чисельнiсть штатних прцiвникiв облiкового складу (осiб): 59 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 3349,0тис.грн. ФОП збiльшився по вiдношенню до 2015 року на 770,0 тис.грн. Збiльшення фонду оплати працi пов’язане з пiдвищенням заробiтної плати працiвникам. Рiвень фахової пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають виробничим потребам Товариства. У звiтному перiодi Товариство не проводило заходи, спрямованi на пiдвищення фахового рiвня працiвникiв. У найближчий термiн проведення таких заходiв не планується.

Товариство не входить до об’єднаннь

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.

Бухгалтерський облiк Товариства органiзований вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996 –ХIV;вiдповiдно до положень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФС), "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,капiталу,зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй" вiд 31.11.1999р.№291. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України. Запаси в балансiТовариства за звiтний перiод вiдображенi по первiснiй вартостi. Оцiнка вибуття запасiв проводиться за методом ФIФО .Запаси, якi не приносять економiчних вигод в майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються з балансу. Оплата працi працiвникiв Товариства здiйснювалась вiдповiдно до положення про систему оплати працi,прийнятого колективним договором, погодженим з держадмiнiстрацiєю. Крiм того, Товариством застосовувалась система премiювання,прийнята колективним договором. Здiйснено нарахування резерву коштiв на забезпечення вiдпусток . Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась.Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться запаси вартiстю до 2500грн.,термiн використання яких бiльше одного року.При передачi малоцiнних необоротних матерiальних активiв в експлуатацiю нараховується знос у розмiрi 100% iх вартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. У балансi дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги, вiдображається за чистою вартiстю. Зобов’язання визнаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшенн економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.

Публiчне акцiонерне товариство"Готель Голосiївський" надає готельнi послуги. Будiвля готелю розташована поблизу Нацiональго виставкового центру. В готелi 83 номери вищої категорiї- люксiв , напiвлюксiв на 118 мiсць; 74 номерiв першої категорiї на 111 мiсць; 35 номерiв третьої категорiї на 75 мiсць. Всього готель налiчує 192 номери на 304 мiсць. Готельне господарство є однiєю з найголовнiших галузей туризму, розвиток туризму в Українi вже тепер має особливе значення. Ця галузь виробляє 8% валового внутрiшнього продукту та дає 20% зовнiшнього торгового обороту України. . З метою пiдвищення ефектиностi та збiльшення розмiру капiталiзацiї готелю здiйснюється пiдвищення якостi надання готельних послуг, розширення клiєнтської бази, а також розширення спектру додаткових платних послуг. Протягом 2016 року та наступних рокiв особлива увага буде придiлятися вивченню кон"юнктури ринку.

За останнi п’ять рокiв товариством здiйснювались суттєвi оперцiї вiдчудження або придбання активiв. Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський" в 2016 р. здiйснило значнi правочини , а саме: Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину -16.08.2016р. Назва уповноваженого органу ,що прийняв рiшення –Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський". Предмет правочину –договiр купiвлi-продажу вiд 16.08.2016 року укладений мiж ПрАТ "IТТ-IНВЕСТ" (продавець) та ПАТ "Готель Голосiївський" (покупець). Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину -3 816 000 грн.00коп.(три мiльйони вiсiмсот шiстнадцять тисяч гривень 00копiйок). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -22 223 000 грн. 00коп. (двадцять два мiльйона двiстi двадцять три тисячi гривень 00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг ,що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -17,18%. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину -16.08.2016р. Назва уповноваженого органу ,що прийняв рiшення –Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський". Предмет правочину –договiр купiвлi-продажу вiд 16.08.2016 року укладений мiж ПАТ "Готель Голосiївський" (продавець) та ТОВ "СОНАС" (покупець). Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину -3 816 000 грн.00коп.(три мiльйони вiсiмсот шiстнадцять тисяч гривень 00копiйок). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -22 223 000 грн. 00коп. (двадцять два мiльйона двiстi двадцять три тисячi гривень 00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг ,,що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -17,18%.

У звiтному перiодi з власником iстотної частки статутного капiталу, членами наглядової ради, правлiння, та афiлiйованими особами правочини не укладалися. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй у Товариства немає.

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. Не виробничих засобiв Товариство не має, орендованих основних засобiв не має. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв’язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Основнi засоби Товариства використовуються в його господарськiй дiяльностi. Основних засобiв, якi знаходяться на консервацiї немає. Використання основних засобiв 100 %. Обмежень на використання немає. Основнi засоби власнi. Вартiсть будiвлi готелю становить 2291,0 тис.грн.

Надiї щодо збiльшення завантаженостi готелю ми покладаємо перш за все на покращення економiчної сутуацiї в країнi, вiдновлення внутрiшнього та зовнiшнього туризму, полiпшення транспортного сполучення з центром мiста, його вокзалом,аеропортом.

Штрафнi санкцiї на пiдприємство у звiтному перiодi не накладались i не сплачувались, фактiв виплати компенсацiй не було.

За 2016 рiк Товариство позик, займiв , фiнансувань з бюджету не має. Свою фiнансову дiяльнiсть здiйснює за рахунок власних обiгових та кредитних коштiв.

Укладених, але не виконаних договорiв не було.

Для пiдвищення статусу готелю Товариство планує продовжити придбання меблiв для номерiв вищої категорiї, продовжити поточний ремонт номерного фонду, полiпшувати його санiтарний стан, планується поширення комп"ютеризацiї технологiчних процесiв готелю . Планується розширювати зв"язки з туристичними органiзацiями, посилювати рекламу про дiяльнiсть готелю.

Вiдповiдними службами готелю постiйно проводиться аналiз та дослiдження з ефективностi дiяльностi пiдприємтсва: - вплив сезону на завантаження в готелi; - чисельнiсть приїзжаючих до готелю з службових чи приватних справ, конкурентного середовища.

Товариство не виступає стороною у судових справах.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4976 4548 0 0 4976 4548
будівлі та споруди 3506 3215 0 0 3506 3215
машини та обладнання 1448 1330 0 0 1448 1330
транспортні засоби 7 0 0 0 7 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 15 3 0 0 15 3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4976 4548 0 0 4976 4548
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 7359,0тис. грн., машини та обладнання 2645,0 тис.грн., транспортнi засоби 186,0 тис.грн., iншi 563,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 56.3%, машини та обладнання 49.7%, транспортнi засоби 100%, iншi 97,7% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 6205,0 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 16132 15737
Статутний капітал (тис. грн.) 15356 15356
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 15356 15356
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 776 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 776 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 381 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 381 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 96 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 4534 X X
Усього зобов’язань X 4630 X X
Опис: д/н

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2016 29296 22139 100.71
Опис дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 12.04.2016 р.
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв.
характер правочинiв iз зазначенням ринкової вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рiшення: правочини, якi будуть спрямованi на придбання, вiдчуження, передачу в заставу, iпотеку, обтяження iншим способом правами третiх осiб рухомого та нерухомого майна Товариства, отримання кредитiв та вчинення iнших угод, сума яких не перевищує 1 150 000,00 доларiв США або гривневий еквiвалент за курсом НБУ станом на дату вчинення правочину.
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: на дату прийняття рiшення 29 296 тис. грн. (1 150 000,00 доларiв США).
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 22 139 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 100,71%
загальну кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 60 876 175 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 60 872 875, "проти" 0, "не голосували" 3300 акцiй.
2 14.09.2016 30251 22139 136.64
Опис Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 14.09.2016р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi Збори акцiонерiв;
Предмет правочину - договiр про поширення дiючої iпотеки та внесення змiн до Договору iпотеки, посвiдченого 22.05.2008р. приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Пiдгаєцьким А.I., за реєстровим № 1677, укладеного мiж АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Готель "Голосiївський", у зв’язку зi змiною умов за кредитним договором № 010/08/3956 вiд 22.05.2008р в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 вiд 22.05.2008р., що укладенi мiж АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест";
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -30 250 900 грн. 00 коп. (тридцять мiльйонiв двiстi п’ятдесят тисяч дев’ятсот гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -22 139 000 грн. 00 коп. (двадцять два мiльйони двiстi двадцять три тисячi гривень 00 копiйок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -136.64 %;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 60 870 664 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот шiстдесятьма чотирма) голосами, що складає 99,0986 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 60 870 664 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот шiстдесять чотири) голоса та "проти" -0, прийнято рiшення;

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.08.2016 3816 22139 17.24
Опис Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину -16.08.2016 р.
Назва уповноваженого органу ,що прийняв рiшення –Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський".
Предмет правочину –договiр купiвлi-продажу вiд 16.08.2016 року укладений мiж ПрАТ "IТТ-IНВЕСТ" (продавець) та ПАТ "Готель Голосiївський" (покупець).
Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину - 3 816 000 грн.00коп.(три мiльйони вiсiмсот шiстнадцять тисяч гривень 00копiйок).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -22 139 000 грн. 00 коп. (двадцять два мiльйона сто тридцять дев’ятьтисяч гривень 00 копiйок).
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг ,що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -17,24%.
2 16.08.2016 3816 22139 17.24
Опис Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину -16.08.2016р.
Назва уповноваженого органу ,що прийняв рiшення –Наглядова Рада Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський".
Предмет правочину –договiр купiвлi-продажу вiд 16.08.2016 року укладений мiж ПАТ "Готель Голосiївський" (продавець) та ТОВ "СОНАС" (покупець).
Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину -3 816 000 грн.00коп.(три мiльйони вiсiмсот шiстнадцять тисяч гривень 00копiйок).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -22 139 000 грн. 00коп. (двадцять два мiльйона двiстi двадцять три тисячi гривень 00 копiйок).
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг ,,що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -17,24%.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
16.08.2016 23.08.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.09.2016 14.09.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107 м. Київ Татарська, б.7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
СВIДОЦТВО про внесення в Реєстр суб’єктiв
аудиторської дiяльностi 3488 вiд 25.11. 2004 року

Акцiонерам та керiвництву
ПАТ "Готель Голосiївський"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Готель Голосiївський"
за 2016 рiк

21 березня 2017 року м. Київ

Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 03358529
Мiсцезнаходження – 03127, м. Київ, Проспект 40-рiччя Жовтня , буд. 93
Дата державної реєстрацiї – 20.06.1995 р. Голосiївською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю, дата запису – 25.10.2005 р., номер запису 1 068 120 0000 007492
Види дiяльностi за КВЕД:
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
56.30 Обслуговування напоями
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р., термiн дiї до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/4 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку Костянтину Юрiйовичу вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту - № 04-21 вiд 22.02.2017 р.;
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 01.03.2017 р.– 21.03.2017 р.

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський":
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2016 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2016 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2016 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2016 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.

Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року (в редакцiї 2014 р.), в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 р., а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, iнших пояснювальних примiток та iншої iнформацiї, що розкривають особливостi переходу Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський" на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної у Примiтках основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ.
Товариство обрало датою переходу складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 1 сiчня 2012 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.

Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обгрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у лютому 2017 р., коли ми не мали можливостi бути присутнiми при проведенi рiчної iнвентаризацiї або впевнитись щодо кiлькостi фактичних залишкiв iншим способом. Оскiльки данi про залишки впливають на визначення iнших операцiй, у нас не було змоги встановити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми фiнансового результату за звiтний перiод. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, була вiдповiдно модифiкована.
Станом на 31.12.2016 р. на балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 15377 тис. грн. На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю, а не за справедливою вартiстю. На думку аудиторiв, вартiсть фiнансових iнвестицiй товариством завищена у зв’язку з тим, що товариством не врахованi витрати, пов’язанi iз зменшенням корисностi зазначених iнвестицiй П (С) БО 12 " Фiнансовi iнвестицiї".
Внаслiдок можливого впливу цього питання на показники фiнансової звiтностi аудиторська думка також була модифiкована.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський", що додається, станом на 31.12.2016 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський" складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, описаної в примiтках, та справедливо й достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Готель Голосiївський" станом на 31 грудня 2016 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2016 рiк.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 16132 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 776 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Особлива iнформацiя вiдсутня.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв

За даними представленої до перевiрки фiнансової iнформацiї станом на 31.12.2016 р. Публiчне акцiонерне товариство "Готель Голосiївський" в 2016 р. здiйснило значнi правочини на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, а саме:
16 серпня 2016 року Наглядовою радою ПАТ "Готель Голосiївський" було вирiшене погодити правочин, предметом якого є:
- договiр купiвлi-продажу вiд 16.08.2016 року укладений мiж ПАТ "Готель Голосiївський" (продавець) та ТОВ "СОНАС" (покупець). Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину -3 816 000 грн.00коп.(три мiльйони вiсiмсот шiстнадцять тисяч гривень 00копiйок).
14 вересня 2016 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Готель Голосiївський" (Протокол 14-09/16 вiд 14 вересня 2016 р.) було вирiшене погодити правочин, предметом якого є:
- договiр про поширення дiючої iпотеки та внесення змiн до Договору iпотеки,посвiдченого 22.05.2008р.приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Пiдгаєцьким А.I.,за реєстровим №1677,укладеного мiж АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Готель Голосiївський", у зв’язку зi змiною умов за кредитним договором №010/08/3956 вiд 22.05.2008р. в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 вiд 22.05.2008р., що укладенi мiж АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест".
Ринкова вартiсть майна або послуг,що є предметом правочину –
30 250 900 грн.00коп.(тридцять мiльйонiв двiстi п’ятдесят тисяч дев’ятсот гривень 00копiйок).

Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

Директор
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 3 2
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та/або про попереднє схвалення значних правочинiв. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не утворювались
Інші (запишіть) д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" за ЄДРПОУ 03358529
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 55.10
Середня кількість працівників 61
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса просп. 40-рiччя Жовтня, 93, м.Київ, Голосiївський, 03127, Україна, 044-259-76-73
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4976 4548 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
0
інші фінансові інвестиції 1035 9540 15377 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 14516 19925 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 51 67 0
Виробничі запаси 1101 35 54 0
Незавершене виробництво 1102 7 1 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 9 12 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27 34 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
306
229
0
з бюджетом 1135 4 5 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2226 365 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5009 137 0
Готівка 1166 1 5 0
Рахунки в банках 1167 5008 132 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 7623 837 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 22139 20762 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15356 15356 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 381 776 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 15737 16132 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 9 66 0
за розрахунками з бюджетом 1620 106 96 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 389 427 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 141 145 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5757 3896 0
Усього за розділом IІІ 1695 6402 4630 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 22139 20762 0

Примітки д/н
Керівник Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Головний бухгалтер Федiк Ганна Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" за ЄДРПОУ 03358529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4792 4044
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7040 ) ( 5740 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090
0
0
збиток 2095 ( 2248 ) ( 1696 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5024 4409
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2579 ) ( 2180 )
Витрати на збут 2150 ( 306 ) ( 278 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190
0
255
збиток 2195 ( 109 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 6907 6148
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 6403 ) ( 6652 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
395
0
збиток 2295 ( 0 ) ( 249 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
395
0
збиток 2355 ( 0 ) ( 249 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 395 -249

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 999 767
Витрати на оплату праці 2505 3349 2579
Відрахування на соціальні заходи 2510 715 911
Амортизація 2515 570 496
Інші операційні витрати 2520 4292 3445
Разом 2550 9925 8198

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 61424316 61424316
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 61424316 61424316
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Головний бухгалтер Федiк Ганна Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" за ЄДРПОУ 03358529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
5556
4681
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 923 835
Надходження від повернення авансів 3020 0 13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 5364 4741
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2125 82
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 2325 )
( 1891 )
Праці 3105 ( 2708 ) ( 2063 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 719 ) ( 1031 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2793 ) ( 2077 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 1112 ) ( 919 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 1681 ) ( 1158 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3028 ) ( 2806 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 10 ) ( 14 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1988 ) ( 306 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 397 164
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 6658 4980
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 11659 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 268 ) ( 168 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5269 4812
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4872 4976
Залишок коштів на початок року 3405 5009 33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 137 5009

Примітки д/н
Керівник Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Головний бухгалтер Федiк Ганна Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" за ЄДРПОУ 03358529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 15356 0 0 0 465 0 0 15821
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -84 0 0 -84
Скоригований залишок на початок року 4095 15356 0 0 0 381 0 0 15737
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 395 0 0 395
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 395 0 0 395
Залишок на кінець року 4300 15356 0 0 0 776 0 0 16132

Примітки д/н
Керівник Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Головний бухгалтер Федiк Ганна Григорiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" (надалi – Товариство) змiнило своє найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ" "28" квiтня 2010р. i є його правонаступником. Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб – пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 1 068 120 0000 007492.
Первинна державна реєстрацiя здiйснена Московською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю "20" червня 1995 р.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
• Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування ;
• Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування;
• Обслуговування напоями ;
• Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого
майна.
Юридична адресаТовариства , 03127м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня,буд. 93.

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).

3. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може вплинути на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв товариства, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов’язань.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п’ять етапiв, якi будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 Оренда
МСФЗ (IFRS) 16 був оприлюднений 13 сiчня 2015 р. МСФЗ 16 передбачає обов’язкове вiдображення всiх договорiв оренди як в активах, так i в зобов’язаннях балансу компанiй. Адже МСФЗ 16 скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову.
Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15.
Новий стандарт забезпечить необхiдну прозорiсть активiв i зобов’язань з оренди, оскiльки фiнансування оренди бiльше не перебуватиме в тiнi. У свою чергу, це також полiпшить порiвняннiсть мiж компанiями – орендодавцями i орендарями.
Внесенi змiни в такi МСФЗ:
IAS 7 Iнiцiатива з розкриття
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2017 р.
IAS 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2017 р.
IFRS 2 Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2018 р.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi
Дата застосування – дата застосування ще не визначена.
Очiкується, що данi змiни не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi об’єкти вартiстю 6000 грн i бiльше, використання яких за очiкуванням буде перевищувати один перiод (рiк). Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу основних засобiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок i застосовується перспективно.
Основнi засоби визнаються активом, коли є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, будуть отриманi i собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Якщо запаснi частини та допомiжне обладнання планується використовувати тiльки для об’єкту основних засобiв, вони облiковуються як основнi засоби.
Собiвартiсть об’єкту основних засобiв формується з:
цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання;
будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом;
первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї тощо.
Визнання витрат у балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв припиняється, якщо об’єкт знаходиться в мiсцi розташування та станi, необхiдному для його експлуатацiї.
Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Земельнi дiлянки -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-15
Iншi основнi засоби 1-3
Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв визначається уповноваженою на це комiсiєю, виходячи iз наступних чинникiв:
з очiкуваного використання активу, виходячи з потужностi або фiзичної продуктивностi активу;
з очiкуваного фiзичного та морального зносу;
з технiчного або комерцiйного зносу, який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом продукти чи послуги;
правових або iнших обмежень використання активу, такi як закiнчення строку пов’язаної з ним оренди.
Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства.
Первiсне визнання об’єкта основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю (за грошовим еквiвалентом цiни на дату визнання).
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Амортизацiя активу починається з перiоду, коли вiн стає придатним для використання.
Перегляд строку корисного використання, лiквiдацiйної вартостi та методу нарахування амортизацiї здiйснюється на кiнець кожного фiнансового року.
Основнi засоби перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.
Визнання основних засобiв припиняється:
в разi їх вибуття;
якщо вiд їх використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди.
Нематерiальнi активи. Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має фiзичної форми та може бути iдентифiкований.
Актив вважається iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має суб’єкт господарювання намiр зробити це, або вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Нематерiальний актив визнається, якщо вiн вiдповiдає наступним критерiям:
є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю.
До витрат на придбання окремого нематерiального активу включається:
цiна його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання;
будь-якi iншi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання.
Нематерiальний актив, який виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнається, якщо виконуються наступнi умови:
є технiчна можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
є намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
є здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; якщо нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
є здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу формується з усiх витрат, якi можна прямо вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання, зокрема з:
витрат на матерiали та послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального активу;
витрат на виплати працiвникам, якi виникають унаслiдок генерування нематерiального активу;
iнших витрат, якi можна безпосередньо вiднести до створюваного об’єкту.
Нематерiальнi активи класифiкуються за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Права на об’єкти промислової власностi 10
Авторське право та сумiжнi з ним права 1
Iншi нематерiальнi активи 10
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Для нематерiальних активiв iз визначеним строком корисної експлуатацiї оцiнюється тривалiсть строку корисної експлуатацiї.
При визначеннi строку корисної експлуатацiї нематерiального активу, беруться до уваги, зокрема, такi чинники:
очiкуване використання активу та спроможнiсть управлiнського персоналу ефективно управляти активом;
життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;
залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших активiв Товариства.
Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується iз застосуванням прямолiнiйний методу амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу iз визначеним термiном корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Нематерiальнi активи перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи припиняють визнаватися:
в разi його вибуття;
якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.
Запаси. Запаси класифiкуються за наступними групами:
Матерiали
Незавершене виробництво
Товари, що були придбанi та утримуються для перепродажу
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: за собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї.
У собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
До витрат на переробку запасiв включаються витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва продукцiї (послуг), а також розподiленi постiйнi та змiннi загальновиробничi накладнi витрати, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Витрати, пов’язанi iз загальним адмiнiстративним персоналом, не включаються до собiвартостi, а визнаються як витрати перiоду, в якому вони були понесенi.
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi використовуються для виготовлення готової продукцiї чи призначених для конкретних проектiв, i якi не є взаємозамiнними, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї визнається у разi задоволення всiх наведених далi умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар, готову продукцiю;
за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами, готовою продукцiєю;
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг визначається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
можна достовiрно оцiнити суму доходу;
є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд визначається тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати, якi пiдлягають вiдшкодуванню.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв суб’єкта господарювання, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, визнається, якщо:
є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надходитимуть до Товариства;
можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Грошовi кошти, їх еквiваленти. Грошовi кошти у касi, на поточних рахунках у банку, поточнi депозити iз термiном погашення до шести мiсяцiв, еквiваленти грошових коштiв вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан i у Звiтi про рух грошових коштiв у складi грошових коштiв, їх еквiвалентiв та поточних депозитiв.
Еквiвалентом грошових коштiв вважаються поточнi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
Податок на прибуток (поточний, вiдстрочений).
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток в 2016 роцi не розраховувався.
Податок на додану вартiсть. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв:
коли податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
вiдображення дебiторської i кредиторської заборгованостi.
Сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, яка вiдображається в звiтi про фiнансовий стан.
Виплати працiвникам. Виплати працiвникам встановленi вiдповiдно до штатного розпису.
Очiкувана вартiсть поточних виплат працiвникам у формi компенсацiй за вiдсутнiсть (компенсацiя за невикористану вiдпустку) визначається пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдсутнiсть.
У випадку неповного використання компенсацiй поточного перiоду, залишки компенсацiї переносити на майбутнi перiоди до їх повного використання.
Пов’язанi особи. Пов’язаними особами вважаються фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провiдного управлiнського персоналу. Товариство розкриває iнформацiю про операцiї з пов’язаними сторонами: про характер вiдносин, а також iнформацiю про здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, а також iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорiї виплат.
Умовнi зобов’язання i умовнi активи. Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

5. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року, та фiнансової звiтностi, в якiй представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод, Товариство використовувало такi самi облiковi полiтики.

6. ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Складаючи фiнансову звiтнiсть, управлiнський персонал оцiнив здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть.
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд управлiнського персоналу Товариства використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображення сум активiв i зобов’язань. Данi оцiнки та припущення грунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi:
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко передбачити, i припущення Товариства щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися з часом. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi не фiнансових активiв
Товариство здiйснює iнвестицiї в основнi засоби i нематерiальнi активи. Цi активи тестуються на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi.
Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково грунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Рух нематерiальних активiв у 2016 р.:
Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 73 73
Придбано 0 0
Вибуло 1 1
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 72 72
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 73 73
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 0 0
Вибуло 1 1
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 72 72
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 0 0
Рух нематерiальних активiв у 2015 р.:
Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 81 81
Придбано 0 0
Вибуло 8 8
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 73 73
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 69 69
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 12 12
Вибуло 8 8
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 73 73
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 0 0

Нематерiальнi активи облiковується за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Строки корисного використання об’єктiв нематерiальних активiв визначаються уповноваженою на це комiсiєю вiдповiдно до наступної класифiкацiї
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Права на об’єкти промислової власностi 10
Авторське право та сумiжнi з ним права 1
Iншi нематерiальнi активи 10
Товариство не класифiкувало нематерiальнi активи, як активи, утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи. Придбання нематерiальних активiв в результатi об’єднань бiзнесу у 2015-2016р.р. не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення вартостi нематерiальних активiв протягом звiтних перiодiв, що виникають у результатi переоцiнок, не вiдбувалося. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариством проведена оцiнка наявностi ознак щодо зменшення корисностi активiв. Данi ознаки не виявленi.

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв у 2016р.:

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 7361

2793 186 553 20 10913
Придбано основних засобiв - 26
- - - 26
Вибуло 2
174
- 10
- 186
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 7359
2645 186 543 20 10753
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 3855 1345 179 544 14 5937
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 291
113 7 8 4 423
Вибуло 2 143 10 - 155
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 4144 1315 186 542 18 6205
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 3215 1330 1 2 4548

Рух основних засобiв у 2015р.:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 7361 2739 186 553 20 10859
Придбано основних засобiв - 54 - - - 54
Вибуло - - - - - -
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 7361

2793 186 553 20 10913
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 3564 1213 161 523 10 5471
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 291
132 18 21 4 466
Вибуло - - - - - -
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 3855
1345 179 544 14 5937
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 3506

1448 7 9 6 4976
Об’єкти основних засобiв облiковується за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Строки корисного використання об’єктiв основних засобiв визначаються уповноваженою на це комiсiєю вiдповiдно до наступної класифiкацiї:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Земельнi дiлянки -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-15
Iншi основнi засоби 1-3
Товариство не класифiкувало основнi засоби, як активи, утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи. Придбання основних засобiв в результатi об’єднань бiзнесу у 2015-2016р.р. не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтних перiодiв, що виникають у результатi переоцiнок, не вiдбувалося. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариством проведена оцiнка наявностi ознак щодо зменшення корисностi активу. Данi ознаки не виявленi.
Обмеження на права власностi, а також основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов’язань, вiдсутнi.

9. ЗАПАСИ
Запаси оцiнюються за собiвартiстю, яка є нижчою вiд чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Витрати вiд часткового списання запасiв, а також суми будь-яких сторнувань часткового списання запасiв протягом звiтних перiодiв не визнавались.
Товариство не має запасiв, переданi пiд заставу для гарантiї зобов’язань.
Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси 31 грудня 2016 року 31грудня 2015 року
Сировина i матерiали 42 16
Паливо 3 0
Будiвельнi матерiали - 13
Незавершене виробництво 1 7
МШП 9 6
Товари 12 9
Всього 67 51

10. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р. була представлена наступним чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 34 27
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 5 4
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 365 2226
Всього 404 2257
Дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв за 2016 рiк не нараховувався. Резерв сумнiвних боргiв за 2015 рiк нарахований в сумi 386 тис. грн.

11. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНI ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ

Передплати виданi та iншi оборотнi активи станом на31.12.2016р.та 31.12.2015 р. були представлена наступним чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 229 306
Всього 229 306

12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти були представленi наступним чином:
Грошовi кошти 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi 5 1
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 132 5008
Всього 137 5009

13. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2016 року статутний капiтал Товариства становить 15356079,00 грн., роздiлений на 61424316 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 15356 - - - 465 - - 15821
Коригування - - - (84) - - (84)
Скоригований залишок
на початок року 15356 - - - 381 - - 15737
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - 395 - 395
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - -
Разом змiн в капiталi 395 395
Залишок на кiнець року 15356 - - - 776 - - 16132
У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2015р., прибуток не спрямовувався на виплату дивiдендiв.

Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 15356 - - - 826 - - 16182
Коригування - - - (112) - - (112)
Скоригований залишок
на початок року 15356 - - - 714 - - 16070
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - (249) - - (249)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - -
Разом змiн в капiталi (249) (249)
Залишок на кiнець року 15356 - - - 465 - - 15821
14. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має зобов’язання по позикам.
15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р. була представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 66 9
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 96 106
Всього 162 115

16. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Передплати отриманi та iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р. були представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 427 389
Поточнi забезпечення 145 141
Iншi поточнi зобов’язання 3896 5757
Всього 4468 6287
17. ДОХIД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Виручка вiд реалiзацiї готельних послуг 3963 3333
Дiяльнiсть ресторану, надання послуг мобiльного харчування, iншi додатковi платнi послуги 829 711
Всього 4792 4044
18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Матерiальнi витрати 937 728
Витрати на оплату працi 2238 1668
Вiдрахування на соцiальнi заходи 476 592
Амортизацiя 521 451
Iншi операцiйнi витрати 2868 2301
Всього 7040 5740
19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Витрати на оплату працi 898 789
Вiдрахування на соцiальнi заходи 191 275
Матерiальнi витрати 62 39
Амортизацiя 49 45
Обов’язковi податки, збори, платежi до бюджету 1029 733
Iншi витрати 350 299
Всього 2579 2180
20. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:

2016 рiк
2015 рiк
Витрати на оплату працi 213 122
Вiдрахування на соцiальнi заходи 48 44
Iншi витрати 45 112
Всього 306 278
21. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Iншi операцiйнi доходи були представленi наступним чином:

2016 рiк
2015 рiк
Доходи вiд операцiйної оренди 5024 4409
Всього 5024 4409
22. IНШI ДОХОДИ
Iншi доходи були представленi наступним чином:

2016 рiк
2015 рiк
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi понад 3 роки 9 6
Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй,вiдсотки банку, iншi 6898 6142
Всього 6907 6148
23. IНШI ВИТРАТИ
Iншi витрати були представленi наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 5821 6124
Iншi витрати 582 528
Всього 6403 6652

24. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi. Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної плати та вiдрахувань на соцiальне забезпечення. ЇЇ розмiр встановлюється штатним розписом.
Винагороди у формi акцiй – не нараховувались та не отримувались.
Перелiк основних пов’язаних сторiн по вiдношенню до Товариства:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ – 35645334), мiсцезнаходження, 03127,м. Київ,проспект 40-рiччя Жовтня,будинок 93;
Фiзична особа Голова Наглядової Ради,Заступник Голови Правлiння - Зелiнська Галина Мефодiївна (Україна).
Кiнцевий бенефiцiарний власник – Фiзична особа Зелiнський Едуард Францович (Україна).
Операцiї з пов’язаними сторонами за 2016 звiтний рiк не проводились.

25. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦI
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк становить 61 чол.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод складають 3349 тис.грн.
Внески до державного пенсiйного плану за встановленими ставками за 2016 рiк складають 715 тис.грн.

26. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I УМОВНI АКТИВИ
Iнформацiя про умовнi зобов’язання повинна розкриватися Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Iнформацiя про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов’язання i умовнi активи Товариством не визнанi.

27. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим ризикам: кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов’язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Товариство веде жорсткий контроль торгової дебiторської заборгованостi. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї.
Управлiння ризиком капiталу
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi в майбутньому.

28. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

29. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ДО ВИПУСКУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк та вiдповiдна порiвняльна iнформацiя за 2015 р., була затверджена управлiнським персоналом для подання Наглядовiй радi
21 лютого 2017 р.

Керiвник ________________ Кондратьєва Н.М.

Головний бухгалтер ________________ Федiк Г.Г.

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине